Molekulární analýzy

Články kategorie Molekulární analýzy

Polymerázová řetězová reakce

Metoda polymerázové řetězové reakce (z anglického Polymerase Chain Reaction, tedy PCR) slouží k namnožení námi vybraného krátkého úseku z celkové a velmi dlouhé DNA, kterou jsme získali při její izolaci. Během PCR dochází k cyklickému množení zvoleného úseku do miliardových počtů kopií, což je důležité pro vlastní sekvenaci DNA.

Izolace DNA

Izolace DNA je proces, při kterém zajistíme rozpad buněk ve vybraném vzorku, a tedy uvolnění DNA volně do roztoku. Následně jsme schopni tuto DNA oddělit od veškerých nečistot, a získat tak čistý DNA izolát, který pak zamrazíme a můžeme využít v budoucnu.