Jak se dříve nahlíželo na příbuznost organismů?

Člověk již odpradávna poznává a zkoumá přírodu, která ho obklopuje a které je součástí. Jedni z průkopníků přírodních věd byli jistě i Carl von Linné nebo Georges Cuvier, kteří se zabývali systematickou biologií. Součástí jejich výzkumů bylo tedy pozorování a porovnávání anatomických rysů různých organismů, na základě kterých je sdružovali do skupin s určitou hierarchií (zkráceně tzv. systematika).

Metody, které v minulosti měli badatelé k dispozici, přinesly dostatek poznání umožňující právě Linnému, Cuvierovi i jejich následovníkům podrobně popsat systém organismů. Až objev DNA, tedy deoxyribonukleové kyseliny, a studium molekulární genetiky, které započalo teprve v druhé polovině 20. století, nám umožnilo posunout tento výzkum významně kupředu a nahlédnout do zcela nové roviny poznání.

Ukázka hierarchického systematického zařazení vlka obecného spolu s jeho latinským dvouslovným pojmenováním složeným z rodového (Canis) a druhového (lupus) jména. Latinská jména jsou na rozdíl od jiných jazykových překladů po celém světě stálá, a tudíž univerzální.

 

 

Carl von Linné

Carl von Linné (1707–1778) byl švédský přírodovědec a lékař, který položil základy botanického i zoologického názvosloví, tedy latinského dvouslovného pojmenovávání organismů. Zároveň tyto organismy třídil do skupin s určitým hierarchickým systémem.

Ukázka z šesté edice (1748) latinsky psaného věhlasného díla Carla Von Linného „Systema Naturæ“ v překladu znějící Systém přírody. Zleva: titulní strana knihy, ukázka kreseb ptáků a systematické třídění ptáků.

Georges Cuvier

Georges Cuvier (1769–1832) byl francouzský přírodovědec a zoolog, který se inspiroval pracemi Carla von Linného. Zabýval se především srovnávací anatomií živočichů a jejich systémem. Zároveň položil základy dnešní paleontologie, jelikož do svých studií zařazoval i fosilie zvířat.

Ukázka ze třetí edice (1836–1849) nejslavnějšího díla Georgese Cuviera „Le Règne Animal“ v překladu znamenající Království zvířat. Zleva: titulní strana knihy, ukázka kreseb kudlanek a detaily jejich tělních struktur a systematické třídění kudlanek.

 

Systematika a DNA

Vzhled organismů je prvotním a neustále velmi důležitým zdrojem informací, bez kterého se ani dnešní biologové neobejdou. V poslední době jsou však tyto údaje doplněny o DNA sekvence organismů. Zkoumají se rozdíly mezi sekvencemi, které jsme velmi zjednodušeně znázornili zde.

 

Získané DNA sekvence dnes analyzujeme s pomocí počítačových programů. Běžným výsledkem je pak fylogenetický strom, který sdružuje ve větvích příbuzné organismy a zároveň ukazuje příbuzenské vztahy mezi nimi. Zde je na ukázku kompletní fylogeneze ptáků z roku 2015 (Prum a kolektiv).

Zdroj: Prum a kol. (2015)